သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းသည် Parkway အုပ်စုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာများကို the Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”) ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်များကို မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲသည်ကို Parkway အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စည်းမျဥ်း ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ရှုပါ။

Parkway အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စည်းမျဥ်း နှင့် သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာများရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။

သင့်ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်စည်းမျဥ်းအရ ပြုလုပ်ထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်များကို အသုံးပြုခြင်းအပေါ် သင့်ခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းချင်လျှင် (သို့) ပြင်ဆင်ချင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။