Tập đoàn Parkway vô cùng coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đặt mục tiêu tuân thủ mọi yêu cầu của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (“PDPA”) trên phương diện thu thập, sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư đối với dữ liệu của Parkway để biết cách chúng tôi quản lý dữ liệu của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư đối với dữ liệu của Parkway và hoạt động thu thập, sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng:

Nếu bạn không muốn đồng ý với bất kỳ hoạt động sử dụng Dữ liệu cá nhân nào của mình theo như quy định trong Chính sách quyền riêng tư đối với dữ liệu nữa hoặc muốn tiếp cận và sửa đổi hồ sơ Dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng: