Mọi thông tin và tài liệu có trên hoặc có thể truy cập trên trang web này đều chỉ được thiết kế vì mục đích giáo dục và cung cấp thông tin. Những nội dung này không phải là lời khuyên y tế và cũng không thể sử dụng cho mục đích chẩn đoán hoặc điều trị. Nếu bạn cho rằng mình có vấn đề về sức khỏe, vui lòng xin tư vấn từ chuyên gia y tế.

Trung tâm Ung thư Parkway không đảm bảo hay đại diện, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho tính chính xác, tính phổ biến và tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin nào có trên hoặc được dẫn ra trên trang web này. Trung tâm Ung thư Parkway không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi sai hoặc thiếu sót nào trong nội dung của trang web này. Trung tâm Ung thư Parkway không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào đối với hoạt động sử dụng trang web này của bạn. Mọi thông tin tham chiếu về các phương pháp điều trị, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể tại đây đều không cấu thành hoặc ám chỉ bất kỳ đề xuất hoặc sự ủng hộ nào của Trung tâm Ung thư Parkway.

Trung tâm Ung thư Parkway hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho mọi sự cố về hiệu suất, hệ thống, máy chủ hoặc kết nối, lỗi, sự thiếu hụt, sự gián đoạn, hành vi xâm phạm bảo mật, vi-rút máy tính, mã độc, sự hỏng góc, sự chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tin, lỗi truyền tin hoặc sự cố không thể truy cập, bất kể dạng thức hành động, liên quan đến hoạt động truy cập trang web này và/hoặc sử dụng dịch vụ trực tuyến cho dù Trung tâm Ung thư Parkway đã được khuyến cáo về khả năng đó.

Với việc truy cập trang web này, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn và vô điều kiền đối với hoạt động sử dụng thông tin như trong khoản này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Trung tâm Ung thư Parkway hoặc bất kỳ bên nào tham gia vào quá trình tạo ra, sản xuất hoặc đưa vào hoạt động trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với trang web này sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức vì bất kỳ quyết định, hành động hoặc quyết định không hành động nào dựa trên các thông tin như cung cấp trong khoản này.

Các điều khoản và điều kiện quy định trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này đều có thể được thay đổi và cập nhật tùy từng thời điểm. Với việc lựa chọn truy cập trang web này, bạn được coi là chịu sự ràng buộc của các điều khoản như quy định trong tài liệu này cũng như những sửa đổi đã đăng tải.

Thông báo từ chối trách nhiệm đối với sự kiện

(Những) phản hồi của đoàn bác sĩ tại các sự kiện của chúng tôi đều chỉ vì mục đích cung cấp thông tin chung và trên cơ sở nhận thức rằng sẽ không có lời khuyên phẫu thuật hoặc y tế hoặc đề xuất nào được thực hiện. Kế hoạch điều trị phải được vạch ra cho từng cá nhân và chỉ có thể được thực hiện sau khi đã đánh giá đầy đủ điều kiện sức khỏe của bạn bằng các kiểm tra lâm sàng phù hợp. Đặc biệt, (những) phản hồi này không thể thay thế cho lời khuyên y tế, chẩn đoán hoặc điều trị của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có chuyên môn. Bạn LUÔN phải kiểm tra lại với bác sĩ nếu có lo ngại về điều kiện sức khỏe hoặc quá trình điều trị của mình trước khi có hành động, hoặc không hành động, trên cơ sở (những) phản hồi đã cung cấp.